31 444 VII
Jaarverslag en slotwet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2007

nr. 15
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HEIJNEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 9

Voorgesteld 17 juni 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het kabinet in 2009 honderd personen extra uit de Wsw of met een Wajong-uitkering aan te nemen in de rijksdienst;

verzoekt het kabinet quota te ontwikkelen voor het aantal aan te stellen medewerkers met een arbeidshandicap in de rijksdienst en daarover de Kamer uiterlijk 1 januari 2009 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen

Naar boven