31 444 VII
Jaarverslag en slotwet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2007

nr. 10
MOTIE VAN HET LID PECHTOLD

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 juni 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat privacy, c.q. burgerrechten de laatste jaren een maatschappelijk veel besproken thema is;

van mening, dat de rijksoverheid hierin een belangrijke rol kan spelen;

verzoekt de regering een integrale visie te ontwikkelen ten aanzien van privacy in de 21ste eeuw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Naar boven