Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031439 nr. 17

31 439
Regels met betrekking tot voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de behandeling en registratie van klachten over discriminatie (Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen)

nr. 17
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 november 2009

Met het oog op de agenda van het Wetgevingsoverleg politie op 16 november aanstaande bericht ik u het volgende.

Naar aanleiding van de motie van het lid Van der Ham (D66) betreffende het verzoek aan de regering om zo spoedig mogelijk met een plan van aanpak te komen voor verdere intensivering van de bestrijding van homofoob geweld deel ik u mede dat deze motie gestand wordt gedaan in de beleidsreactie op het WODC-onderzoek naar homofoob geweld dat in opdracht van de ministers van Justitie en van Onderwijs Cultuur en Wetenschap is uitgevoerd en deze zomer is afgerond. Deze beleidsreactie zal ik met voornoemde ambtgenoten voor 1 december 2009 naar de Kamer sturen.

Ik heb toegezegd de Kamer te informeren over de uitkomsten van de gesprekken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten die gaan over het stimuleren van het lokale antidiscriminatiebeleid (2008–2009, 31 439, nr. 9). Ik zal dit doen in de beleidsreactie op het Criminaliteitsbeeld Discriminatie 2008 die u van mijn ambtgenoot van Justitie en mij voor 21 december 2009 zal ontvangen. In deze beleidsreactie komt tevens de evaluatie van de landelijke voorlichtingscampagne antidiscriminatie (23 juni – 2 augustus 2009) aan de orde, evenals de werkconferentie Gezamenlijke Aanpak Discriminatie van 1 oktober jl. en de doorlooptijden van discriminatiezaken bij politie en OM.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst