Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931439 nr. 13

31 439
Regels met betrekking tot voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de behandeling en registratie van klachten over discriminatie (Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen)

nr. 13
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN DIBI

Voorgesteld 28 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat gemeenten de wettelijke taak krijgen, hun ingezetenen toegang te bieden tot een antidiscriminatiewetvoorziening;

overwegende, dat de financiële middelen via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds beschikbaar worden gesteld aan de gemeenten, maar dat dit geen garantie biedt dat de verstrekte financiële middelen besteed worden aan de antidiscriminatiewetvoorzieningen;

verzoekt de regering in ieder geval de eerste drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet de financiële middelen die verstrekt worden aan de gemeenten te oormerken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Dibi