Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931439 nr. 12

31 439
Regels met betrekking tot voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de behandeling en registratie van klachten over discriminatie (Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen)

nr. 12
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 28 januari 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de punt aan het slot van onderdeel b vervangen door een puntkomma.

2. Er worden aan het eerste lid, na onderdeel b, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

c. publieksvoorlichting te geven aan de ingezetenen betreffende onderscheid, als bedoeld in onderdeel a;

d. het college van burgemeester en wethouders te adviseren betreffende antidiscriminatiebeleid.

3. In het tweede lid wordt «de taak, bedoeld in het eerste lid, onder a», vervangen door: de taken, bedoeld in het eerste lid, onder a, c en d.

4. Het derde lid komt te luiden:

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen eisen worden gesteld aan de inrichting van de antidiscriminatievoorziening en de uitvoering door die voorziening van de taken, bedoeld in het eerste lid, onder a, c en d.

Toelichting

In het advies van de regiegroep Borst staan voorlichting en beleidsadvies als kerntaak voor antidiscriminatievoorzieningen opgenomen.

Klachtenafhandeling en voorlichting vormen de twee pijlers van een goede registratie en monitoring van de aard en omvang van discriminatie in Nederland. Voorlichting leidt vaak tot relevante informatie over concrete discriminatie-incidenten. Problemen of concrete incidenten liggen vaak ook ten grondslag aan adviesverzoeken. Informatie en voorlichting vergroten tevens de naamsbekendheid van de antidiscriminatievoorziening en dragen daarmee bij aan een grotere bereidheid incidenten te melden en gaan daardoor onderrapportage tegen.

De antidiscriminiatievoorziening kan door de signaleringsfunctie en kennis die zij heeft middels beleidsadvies bijdragen aan een goed lokaal antidiscriminatiebeleid.

In dit amendement wordt aangesloten bij de tweede nota van wijziging, waarin de regering ervoor heeft gekozen om de nadere invulling van de regelgeving in beginsel te laten aan de gemeentes.

Ortega-Martijn