Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931439 nr. 11

31 439
Regels met betrekking tot voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de behandeling en registratie van klachten over discriminatie (Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID DIBI

Ontvangen 28 januari 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2, eerste lid, onderdeel a, wordt na «Wetboek van Strafrecht»een zinsnede ingevoegd, luidende: dan wel onderscheid of discriminatie als bedoeld in enig relevante nationale of internationale bepaling.

Toelichting

Het doel van de voorliggende wet is dat iedereen die zich gediscrimineerd voelt of het gevoel heeft dat er onterecht onderscheid is gemaakt, toegang moet hebben tot een antidiscriminatievoorziening. Maar in de voorliggende wet hebben mensen alleen recht op bijstand bij het afwikkelen van hun klacht als dat past binnen de genoemde wetten met betrekking tot gelijke behandeling. Dit houdt echter geen rekening met discriminatie of onderscheid op terreinen waarvoor geen wettelijke voorziening is getroffen, terwijl dat zeker voorkomt. Voorbeelden hiervan zijn een man in een rolstoel die door een conducteur de toegang geweigerd wordt in een (aangepaste) tram of een man van Afrikaanse afkomst die door de Marechaussee op Schiphol discriminerend behandeld wordt. Daarom voegt dit amendement ook andere relevante nationale en internationale bepalingen toe. Bovendien zorgt deze ruimere formulering ervoor dat de voorliggende wet niet veranderd hoeft te worden bij aanpassingen aan de gelijkebehandelingswetgeving. Ook zullen wijzigingen in Europese regelgeving met betrekking tot gelijke behandeling met dit amendement vanzelf verankerd worden in het Nederlandse recht.

Dibi