31 419
Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

nr. 14
MOTIE VAN HET LID APTROOT

Voorgesteld 10 september 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er steeds grotere weerstand is van ondernemers tegen verplichte aansluiting bij een productschap en bedrijfschap;

overwegende, dat het mogelijk is, de door het Rijk aan de schappen overgedragen taken weer bij het Rijk onder te brengen en de overige taken af te stoten;

overwegende, dat dit voor het Rijk, die de overgedragen taken financiert, geen financiële gevolgen heeft en de ondernemers daarmee verlost worden van de heffingen van de schappen;

spreekt als haar mening uit dat de schappen kunnen worden opgeheven;

verzoekt de regering daartoe in 2009 een voorstel tot intrekking van de Wet op de Bedrijfsorganisatie in te dienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aptroot

Naar boven