Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831419 nr. 12

31 419
Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID APTROOT

Ontvangen 3 september 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt onderdeel P als volgt gewijzigd:

I

Punt 3 komt te luiden:

3. Het zesde lid vervalt.

II

Punt 4 komt te luiden:

4.  In het zevende lid wordt «, tweede en zesde lid» vervangen door: en tweede lid.

Toelichting

Ondernemers die lid zijn van een brancheorganisatie krijgen op grond van dit artikel korting op de verplichte heffingen van de bedrijfslichamen. De regering heeft al eerder gesteld dat de Schilthuiskorting principieel onjuist is.

Het voorliggende wetsvoorstel schrapt de Schilthuiskorting slechts gefaseerd voor bestemmingsheffingen. Door dit amendement wordt de korting geheel afgeschaft.

Aptroot