Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931411 nr. 13

31 411
Instelling van een College voor examens, alsmede houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet College voor examens)

nr. 13
AMENDEMENT VAN DE LEDEN BESSELINK EN JAN DE VRIES

Ontvangen 26 november 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

Na het zesde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

6a. De regelingen, bedoeld in het tweede lid, onderdelen e en f, en vijfde lid, onderdeel a, treden slechts in werking na goedkeuring door Onze Minister. Onze Minister kan zijn goedkeuring onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Toelichting

Aan artikel 2 van het wetsvoorstel College voor examens wordt een nieuw lid toegevoegd. Dit lid bepaalt dat aan de regelgevende taken van het college op het terrein van regels voor de omzetting van de scores in cijfers, van syllabi en van het examenprogramma Nederlands als tweede taal goedkeuring van de minister is gekoppeld. Hiermee wordt nadrukkelijker invulling gegeven aan de verantwoordelijkheid van de minister voor het examenstelsel en voor de kwaliteit en inhoud van de examenprogramma’s.

Besselink

Jan de Vries