Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931411 nr. 12

31 411
Instelling van een College voor examens, alsmede houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet College voor examens)

nr. 12
AMENDEMENT VAN DE LEDEN JAN DE VRIES EN BESSELINK

Ontvangen 26 november 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

3. Onze Minister draagt bij de benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van het college zorg voor de onafhankelijkheid en deskundigheid van deze leden en voor voldoende draagvlak bij de representatieve onderwijsorganisaties voor hun benoeming.

2. Het vierde lid komt te vervallen.

Toelichting

Een voordrachtsrecht van de representatieve onderwijsorganisaties kan in de ogen van de indieners strijdig zijn met de noodzakelijke onafhankelijkheid van de leden en plaatsvervangende leden van het college. De voorgestelde wijziging in artikel 3 dient om nadrukkelijker de onafhankelijkheid van de leden en de plaatsvervangende leden van het college te verankeren, waarbij de minister ook zorg dient te dragen voor voldoende draagvlak voor zijn benoemingen bij de representatieve onderwijsorganisaties.

Jan de Vries

Besselink