Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931411 nr. 10

31 411
Instelling van een College voor examens, alsmede houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet College voor examens)

nr. 10
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 november 2008

Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid, onderdeel c, vervalt: , de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores.

2. Onder verlettering van de onderdelen d tot en met f tot de onderdelen e tot en met g van het tweede lid wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

d. het tot stand brengen en bij regeling vaststellen van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores;.

3. In het tweede lid, onderdeel f (nieuw), wordt na «het tot stand brengen en» ingevoegd: bij regeling.

4. In het derde lid, onderdeel a, en zesde lid, onderdeel b, wordt voor «vaststellen» ingevoegd: bij regeling.

5. In het vierde lid, onderdeel a, en vijfde lid, onderdeel a, wordt voor «vaststellen» ingevoegd «bij regeling» en vervalt aan het einde van deze onderdelen: en.

6. In het vierde lid, onderdeel b, en vijfde lid, onderdeel b, vervalt «en de beoordelingsnormen.» en wordt na deze leden toegevoegd: ; en.

7. Na het vierde lid, onderdeel b, en vijfde lid, onderdeel b, wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

c. het tot stand brengen en bij regeling vaststellen van de beoordelingsnormen.

B

Na artikel 9 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 9a

De archiefbescheiden van de centrale examencommissie vaststelling opgaven, bedoeld in artikel 39, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., de staatsexamencommissie, bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en de commissie, bedoeld in artikel 1, van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal zoals deze artikelen luidden op de dag voor de inwerkingtreding van artikel 9 worden overgedragen aan het college.

Artikel 9b

Na de inwerkingtreding van deze wet berusten de regelingen op grond van de artikelen 13 van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000, 39 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en 3 en 10 van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal op artikel 2 van deze wet.

Toelichting

Deze nota van wijziging dien ik in mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Onderdeel A

Naar aanleiding van het advies van de Raad van State op het wetsvoorstel College voor examens zijn de hoofdtaken die het College voor examens (hierna: college) zal gaan uitvoeren, opgenomen in het wetsvoorstel (Kamerstukken II 2007/08, 31 411, nr. 4). Dit wetsvoorstel strekt er onder meer toe dat het college de taken van de centrale examencommissie vaststelling opgaven, de Staatsexamencommissie voortgezet onderwijs en de Staatsexamencommissie Nederlands als tweede taal gaat uitvoeren. De hoofdtaken van deze commissies zijn op dit moment nog geregeld in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal; op het niveau van de algemene maatregel van bestuur. De formulering van deze taken is min of meer letterlijk overgenomen uit deze besluiten. Ter bevordering van de duidelijkheid zijn in dit onderdeel technisch redactionele verbeteringen aangebracht.

De taken die het college zal gaan uitvoeren hebben niet allemaal dezelfde aard. Het kunnen feitelijke handelingen zijn, maar ook beschikkingen of besluiten van algemene strekking. In de laatste categorie vallen ook de zogenoemde algemeen verbindende voorschriften (regelgevende bevoegdheid). Voor een betrokkene is het van belang om te weten of het om een algemeen verbindend voorschrift gaat of niet vooral vanwege:

de mogelijkheid van bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Tegen algemeen verbindende voorschriften staat geen beroep open bij de bestuursrechter, en de manier van bekendmaking. Voor andere besluiten van algemene strekking geldt de Algemene wet bestuursrecht en voor algemeen verbindende voorschriften de Bekendmakingswet.

Daarom is in artikel 2, tweede lid, onderdelen d en f, derde lid, onderdeel a, vierde lid, onderdelen a en c, vijfde lid, onderdelen a en c, en zesde lid, onderdeel b, van het wetsvoorstel College voor examens «bij regeling» toegevoegd om aan te geven dat het bij deze taken om algemeen verbindende voorschriften gaat. In het tweede lid, onderdeel e, staat «het geven van regels voor». Ook uit deze formuleringen blijkt dat het om een algemeen verbindend voorschrift gaat.

Onderdeel B

Door dit onderdeel worden twee overgangsrechtelijke bepalingen opgenomen in het wetsvoorstel College voor examens: de artikelen 9a en 9b.

Artikel 9a

Artikel 9a ziet op de overdracht van de archiefbescheiden. Op grond van artikel 4, eerste lid, van de Archiefwet 1995 moet een voorziening worden getroffen voor de overdracht van de archiefbescheiden waarbij overheidsorganen worden opgeheven, samengevoegd of gesplitst, dan wel waarbij een of meer taken van een overheidsorgaan worden overgedragen aan een ander overheidsorgaan. Artikel 9a ziet op de overdracht van de archiefbescheiden van de centrale examencommissie vaststelling opgaven, de staatsexamencommissie, bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en de staatsexamencommissie Nederlands als tweede taal aan het college.

Artikel 9b

Dit artikel geeft aan dat bestaande uitvoeringsregelingen een nieuwe wettelijke grondslag krijgen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart