Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431409 nr. A;56

31 409 Zeevaartbeleid

A/ nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

De bekendmaking is geschied in de Staatscourant van 24 september 2013 (nr. 25768)

De wens dat het in de maatregel geregelde onderwerp bij wet wordt geregeld kan door of namens één van beide Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 24 oktober 2013.

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 september 2013

Hierbij zend ik u het Ontwerpbesluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren1. Voor de inhoud van het besluit verwijs ik u naar de nota van toelichting.

De voorlegging van dit ontwerpbesluit aan de Eerste- en Tweede Kamer der Staten-Generaal geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure van artikel 52, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet. Het ontwerpbesluit, met nota van toelichting, wordt tevens gelijktijdig in de Staatscourant gepubliceerd, teneinde eenieder in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze aan mij te doen toekomen.

De voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Raad van State over dit ontwerpbesluit, geschiedt niet eerder dan 30 dagen nadat dit ontwerpbesluit aan uw Kamer is overgelegd.

Op verzoek van de sector streef ik ernaar het besluit met ingang van 1 januari 2014 in werking te laten treden.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer