31 409 Zeevaartbeleid

Nr. 38 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2011

In navolging op het AO Waterkwaliteit van 26 mei 2011 (Kamerstuk 27 625, nr. 214) informeer ik u met deze brief over de stand van zaken rond de zeeverkeerscentrale Waddenzee.

Er komt geen nieuwe verkeerscentrale voor de begeleiding van het scheepvaartverkeer op de Waddenzee. De reden hiervoor is dat de aannemer geen camerasystemen kan leveren die volledig aan de gestelde eisen voldoen. De vuurtorens op Terschelling en Schiermonnikoog blijven daarom volledig bemenst. Hiervan heb ik de verkeersleiders op de hoogte gesteld. Met het oog op de veiligheid op zee en op de Waddeneilanden, accepteer ik geen onnodige risico’s. De veiligheid van het scheepvaartverkeer, van mens en natuur staan voor mij voorop. Daarom blijven de verkeersleiders 24 uur per dag op de Brandaris op Terschelling en op de vuurtoren van Schiermonnikoog.

Onlangs is met de aannemer overeenstemming bereikt over beëindiging van het contract. Een aantal zaken wordt overgenomen waardoor er een volledige nieuwe radarinstallatie voor het oostelijk deel van het Wad en een volledig vernieuwde en verbeterde marifooninstallatie met marifoondekking voor de hele Waddenzee beschikbaar komt. In de betaling aan de aannemer is ook een vergoeding opgenomen voor het uitgevoerde testwerk van de beoogde camera’s en het uitgevoerde ontwerpwerk aan de beoogde ruimte voor de zeeverkeerscentrale. In totaal zal hiervoor € 2,6 mln. aan de aannemer worden betaald. De oorspronkelijke raming van het project zeeverkeerscentrale bedroeg 18 miljoen euro.

Met de overname van marifoon en radarsensoren kan de verkeersbegeleiding vanaf de vuurtoren Terschelling en Schiermonnikoog op een veilige manier worden gegeven. Daarnaast worden er acties in gang gezet om een stabiele situatie in de bemensing van de torens van Terschelling en Schiermonnikoog te realiseren. Om de personele tekorten op Schiermonnikoog op te lossen worden er nieuwe medewerkers geworven en krijgen inhuurmedewerkers vaste contacten bij Rijkswaterstaat aangeboden. Aanvullend hierop wordt nog bezien of er wijzigingen aan de werkplekken op de vuurtorens nodig zijn. Dit alles om – ook voor de toekomst – te voorzien in een stabiele en veilige begeleiding van de scheepvaart.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma

Naar boven