Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031409 nr. 297

31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 297 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 september 2020

Hierbij ontvangt u, overeenkomstig mijn schrijven van 12 maart jl. (Kamerstuk 31 409, nr. 273), een afschrift van mijn beleidsreactie aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), inzake het OVV onderzoeksrapport «Olielekkage haven Rotterdam». Voor de inhoud van de reactie verwijs ik u naar de bijgevoegde brief aan de OVV1.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl