31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 187 MOTIE VAN DE LEDEN VAN AALST EN LAÇIN

Voorgesteld 31 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de binnenvaart wordt afgerekend op CCR-regels die in technisch en/of economisch opzicht onhaalbaar zijn voor bepaalde segmenten van de binnenvaartvloot;

verzoekt de regering om, kleine binnenvaartschepen (dat wil zeggen: korter dan 86 meter en/of met een maximaal laadvermogen van minder dan 1.500 ton), naar voorbeeld van Duitsland, te vrijwaren van de toepassing van de CCR-regels die een bedreiging vormen voor een financieel gezonde bedrijfsvoering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst

Laçin

Naar boven