Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831409 nr. 184

31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 184 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 februari 2018

Hierbij doe ik u, mede namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Minister van Defensie, de Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het nieuwe werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018–2021 toekomen1.

Dit werkprogramma vloeit voort uit de begin 2015 vastgestelde Nederlandse Maritieme Strategie 2015–2025. De maritieme strategie heeft als ambitie een internationale maritieme toppositie voor Nederland en is interdepartementaal, in nauwe samenwerking met de partijen uit de maritieme cluster2, tot stand gekomen.

Aan het beleid uit de maritieme strategie wordt uitvoering gegeven door middel van werkprogramma’s. Zo werden eerder afzonderlijke werkprogramma’s voor de zeescheepvaart, de zeehavens, de binnenvaart en de maritieme maakindustrie opgesteld. Omdat de doorlooptijd van deze werkprogramma’s inmiddels is verstreken, of binnenkort verstrijkt, is het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuw werkprogramma voor de maritieme strategie dat al deze sectoren omvat. Hierin wordt tevens invulling gegeven aan de motie van het lid Sjoerdsma (Kamerstuk 34 550 V, nr. 31).

Ook het nieuwe werkprogramma is een coproductie van de rijksoverheid en de maritieme cluster en bouwt voort op een begin vorig jaar gehouden grote maritieme werkconferentie, waar overheid en maritieme cluster gezamenlijk de prioriteiten voor de komende jaren hebben vastgesteld. Het werkprogramma bevat concrete acties, waarmee de veiligheid, duurzaamheid, concurrentiekracht en het innovatieve vermogen van de Nederlandse maritieme cluster worden versterkt. Dat is nodig, want er komen belangrijke uitdagingen op de cluster af, zoals energietransitie, verduurzaming en digitalisering. In belangrijke delen van de maritieme cluster is bovendien nog steeds sprake van een achterblijvend economisch herstel, na de crisis van de afgelopen jaren. Verder bevat het nieuwe werkprogramma relevante verwijzingen naar het regeerakkoord, zoals de daarin genoemde (nog te sluiten) Green Deal tussen de overheid en de scheepvaart en havens.

Als de uitwerking van het werkprogramma door alle betrokken partijen met evenveel enthousiasme en daadkracht wordt opgepakt als de totstandkoming ervan, komt de ambitie van de maritieme strategie weer een stap dichterbij.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

De maritieme cluster omvat de volgende deelsectoren: binnenvaart, havens, maritieme dienstverlening (inclusief maritieme onderwijs- en kennisinstituten), maritieme toeleveranciers, offshore, scheepsbouw, visserij, waterbouw, watersportindustrie, zeescheepvaart en de Koninklijke Marine.