31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 155 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter Griffie op 18 mei 2017.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling is aan de Kamer overgelegd tot en met 1 juni 2017.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling kan niet eerder worden gedaan dan op 2 juni 2017.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2017

Hierbij bied ik u aan een ontwerp-regeling, tot wijziging van de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen in verband met inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015, betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en de implementatie van Verordening (EU) nr. 1257/2013 inzake scheepsrecycling en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG1. Voor de inhoud van de ontwerp-regeling verwijs ik u naar de ontwerp-toelichting.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure van artikel 36a, vierde lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de ontwerp-regeling voordat deze zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de vaststelling van de ontwerp-regeling niet eerder dan twee weken nadat de ontwerp-regeling aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven