31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 110 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter Griffie op 17 maart 2016.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling is aan de Kamer overgelegd tot en met 16 april 2016.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling kan niet eerder worden gedaan dan op 17 april 2016.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 maart 2016

Hierbij bied ik u aan de ontwerpregeling houdende vaststelling van de Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart1. Voor de inhoud van de ontwerpregeling verwijs ik u naar de ontwerp toelichting2.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure van artikel 24a, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de ontwerpregeling. De ontwerpregeling zal niet eerder dan dertig dagen na de datum van toezending van het ontwerp van deze regeling aan Uw Kamer worden vastgesteld.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven