Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931391 nr. 10

31 391
Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten

nr. 10
VIERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 20 februari 2009

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel XIVba wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XIVbb

Indien het bij koninklijke boodschap van 9 juni 2005 ingediende voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Kamerstukken I 2008/09, 30 143) tot wet wordt verheven en in werking treedt, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

Artikel XI komt als volgt te luiden:

ARTIKEL XI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen daarvan verschillend kan luiden.

Toelichting

Bij gelegenheid van het Algemeen Overleg dat ik op 11 februari 2009 met de vaste commissie voor Justitie uit uw Kamer voerde, over het slachtofferbeleid, heb ik aangekondigd dat ik voornemens was een nota van wijziging in te dienen met het oog op het mogelijk maken van partiële inwerkingtreding van onderdelen van het in artikel XIVbb bedoelde wetsvoorstel dat momenteel bij de Eerste Kamer aanhangig is. Ik deed deze aankondiging in reactie op het betoog van enkele woordvoerders waarin werd aangedrongen op spoedige inwerkingtreding van het wetsvoorstel en het bevorderen van spoedige afhandeling door de Eerste Kamer. De verplichting om het gehele wetsvoorstel, indien het tot wet wordt verheven, in één keer in werking te laten treden, kan leiden tot verder uitstel in verband met uitvoeringsproblemen die dan alle voordien moeten zijn opgelost.

De staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak