Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031389 nr. 84

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 84
SUBAMENDEMENT VAN HET LID THIEME

Ontvangen 7 december 2009

De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor:

In het amendement van het lid Cramer c.s. (stuk nr. 79) wordt in het tweede onderdeel, tweede lid, na «de eigenwaarde van dieren, zijnde wezens met» een zinsnede ingevoegd, luidende: bewustzijn en.

Toelichting

Naar mening van de indiener staat het vast dat dieren levende wezens zijn met bewustzijn en gevoel. Dit amendement herstelt dan ook een omissie op dit vlak in het amendement Cramer c.s., dat alleen spreekt over dieren als levende wezens met gevoel. Met deze toevoeging sluit de voorgestelde wettelijke bepaling aan bij de wetenschappelijke consensus over de belangrijkste kenmerken die dieren als levende wezens moeten worden toegeschreven.

Thieme