31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 69
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 26

Ontvangen 27 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.11 wordt na het derde lid een lid toegevoegd, luidende:

4. De houder, bedoeld in het tweede lid, handelt in ieder geval in strijd met dat lid indien door zijn handelen of nalaten het hemoglobine gehalte in het bloed van een door hem gehouden kalf minder is dan 6 mmol/liter.

Toelichting

Dit amendement regelt dat bloedarmoede bij kalveren niet is toegestaan. Indiener vindt het onnodig dat de vraag naar blank kalfsvlees (door met name Italiaanse en Franse afnemers) gebaseerd is op het uiterlijk en niet op de kwaliteit van het vlees. Het wettelijk minimum hemoglobine gehalte (Hb) bij kalveren ligt nu op gemiddeld 4,5 mmol/liter. De EFSA adviseerde echter al eerder dat voor een gezond kalf een minimum van gemiddeld 6 mmol/liter verplicht gesteld moet worden. Het amendement zet het hemoglobinegehalte op een minimum van 6 mmol/liter. Indiener is van mening dat een gemiddeld minimumgehalte ertoe kan leiden dat er toch individuele dieren lijden onder een te laag hemoglobinegehalte. Vandaar dat is gekozen voor een minimumwaarde.

Van Velzen

Naar boven