Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031389 nr. 40

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 40
AMENDEMENT VAN HET LID THIEME

Ontvangen 6 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 2.23 wordt onder vernummering van de overige leden voor het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

1. Het is verboden om uitsluitend voor sportprestaties, vermaak of voedselproductie, het genetisch materiaal van dieren te wijzigen op een wijze die voorbij gaat aan de natuurlijke barrières van geslachtelijke voortplanting en van recombinatie.

II

In artikel 8.13, eerste lid, wordt de zinsnede «en 2.14, eerste lid,» vervangen door: 2.14, eerste lid, en 2.23, eerste lid,.

III

In artikel 8.14, eerste lid, wordt de zinsnede «en 2.14, eerste lid,» vervangen door: 2.14, eerste lid, en 2.23, eerste lid,.

Toelichting

Het genetisch modificeren en het kloneren van dieren voor sport, vermaak, en voedselproductie is naar de mening van de indiener strijdig met de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier en dient daarom verboden te worden.

Thieme