Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031389 nr. 30

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 30
AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN

Ontvangen 6 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 2.1, tweede lid, worden, onder vervanging van de komma en het woord «en» aan het einde van onderdeel c door een puntkomma, en onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel d door een puntkomma, twee onderdelen ingevoegd, luidende:

e. het schoppen, slaan of stompen van een dier; en

f. het opzettelijk verwaarlozen van een dier.

Toelichting

Indiener is van mening dat het schoppen, slaan en/of opzettelijk verwaarlozen van een dier verboden hoort te zijn. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld geluid, licht, fysieke prikkelingen of elektrische schokken. Het is volgens de indiener evident dat hier sprake is van dierenmishandeling en dat het dientengevolge niet nodig is te wachten op een eventuele invulling van een algemene maatregel van bestuur.

Van Velzen