Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031389 nr. 19

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 19
AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN

Ontvangen 5 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 10.10 komt te luiden:

Artikel 10.10 [Nahangprocedure]

Een krachtens de hoofdstukken 1 tot en met 10 van deze wet vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. Hij treedt in werking op een tijdstip dat nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp of de inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend. Indien het voorstel van wet wordt ingetrokken of indien een van de beide kamers van de Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de algemene maatregel van bestuur ingetrokken.

II

In artikel 11.3, onderdeel J, wordt aan artikel 110, eerste lid, een volzin toegevoegd, luidende: Indien het voorstel van wet wordt ingetrokken of indien een van de beide kamers van de Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de algemene maatregel van bestuur ingetrokken.

Toelichting

Dit amendement regelt dat alle algemene maatregelen van bestuur die voortvloeien uit de eerste tien hoofdstukken van deze wet bij het parlement moeten worden nagehangen na vaststelling. De beide kamers van de Staten-Generaal hebben vervolgens vier weken de gelegenheid om met ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden vanéén van die kamer de wens te kennen te geven dat het onderwerp of de inwerkingtreding van de AMvB bij wet wordt geregeld.

Tevens brengt dit amendement de nahangprocedure in artikel 110, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in overeenstemming met Aanwijzing 43 van de Aanwijzingen voor de Regelgeving.

Van Velzen