31 389 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Nr. 154 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2018

Met deze brief informeer ik uw Kamer over de start van de consultatie van het wetenschappelijk toetsingskader voor zoogdiersoorten ten behoeve van de Huis- en hobbydierenlijst1. Het doel van de lijst is om te regelen dat in Nederland alleen die diersoorten door eenieder gehouden mogen worden, die daar ook geschikt voor zijn uit oogpunt van dierenwelzijn, dier- en volksgezondheid. Een belangrijke stap in de totstandkoming van deze lijst is de ontwikkeling van een objectief wetenschappelijk toetsingskader.

Vanwege het belang van de lijst en de zorgvuldigheid is besloten in twee fasen te consulteren. Als eerste wordt nu het toetsingskader geconsulteerd. Dit kader zal de basis vormen voor de toetsing van diersoorten en de indeling van deze diersoorten in risicocategorieën.

Nadat het toetsingskader definitief is gemaakt, gaat een daartoe ingestelde Beoordelingscommissie Huis- en Hobbydieren (BHH) de in Nederland gehouden zoogdiersoorten beoordelen. Op basis van deze risicobeoordeling besluit ik welke diersoorten in Nederland door eenieder mogen worden gehouden. Daarbij wil ik eveneens duidelijkheid geven of er mogelijkheden komen voor specialistische houders om diersoorten die niet op de positieflijst komen onder voorwaarden te kunnen houden.

De mogelijkheden en voorwaarden om zoogdiersoorten in Nederland te houden en de definitieve lijst van dieren zullen ook ter consultatie op internet worden geplaatst (de tweede consultatie). De verwachting is dat deze consultatie de eerste helft 2019 kan plaatsvinden.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven