Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331389 nr. 133

31 389 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Nr. 133 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 september 2013

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft mij in de procedurevergadering van 3 september jl. verzocht uw Kamer te informeren omtrent de verdere procedure voor ingrepen bij pluimvee (Besluit diergeneeskundigen) en omtrent de vraag wanneer de andere besluiten betreffende de Wet dieren naar de Kamer worden gezonden.

Procedure Besluit diergeneeskundigen

In mijn brief van 9 juni jl. (Kamerstuk 31 389, nr. 129) heb ik, in vervolg op een notaoverleg over onder meer het voorgehangen ontwerpbesluit diergeneeskundigen van 25 maart jl., mijn voornemens met betrekking tot regels inzake ingrepen bij pluimvee uiteengezet. Bij de brief van 9 juni heb ik concrete tekstvoorstellen gevoegd ter uitvoering van de aangekondigde maatregelen. Het is mijn voornemen om, indien de Tweede Kamer met de voorstellen instemt, die wijzigingen in het ontwerpbesluit diergeneeskundigen te verwerken en dat ontwerpbesluit vervolgens aan de Afdeling advisering van de Raad van State voor te leggen. De Afdeling advisering heeft al eerder een (positief) advies uitgebracht over de tekst van het ontwerpbesluit zoals dat is voorgehangen. De adviesaanvraag heeft dus uitsluitend betrekking op de nadien aangebrachte wijzigingen. Na ontvangst van het advies van de Afdeling advisering kan het besluit worden vastgesteld en in werking treden.

Houdverbod productiedieren

In mijn brief van 9 juni jl. heb ik aangekondigd dat ik voornemens ben het houden van pluimvee voor productiedoeleinden waarbij ingrepen zijn verricht die in Nederland niet zijn toegestaan, te verbieden. Dit voorschrift zal moeten worden genotificeerd. Daarom zal het verbod worden opgenomen in een wijzigingsbesluit van het Besluit houders van dieren. Ik streef ernaar het ontwerpbesluit in het kader van de voorhangprocedure in de eerste helft van 2014 naar uw Kamer te zenden.

Een schematische weergave van de stand van zaken met betrekking tot de Wet dieren en de ingrepen bij pluimvee is opgenomen in een bijlage bij deze brief.

Wet dieren en regels dierenwelzijn

Ten slotte vraag ik uw aandacht voor de totstandkoming van verdere regels inzake dierenwelzijn en de handhaving van die regels.

Zoals uit de bijlage bij deze brief blijkt is de inwerkingtreding van het Besluit houders van dieren afhankelijk van de totstandkoming van het Besluit diergeneeskundigen. Bij de inwerkingtreding van de bepalingen van de Wet dieren en de genoemde besluiten kunnen diverse regels met een bestuurlijke boete worden gehandhaafd. Dit levert een belangrijke bijdrage aan een adequate handhaving.

Ook de totstandkoming en inwerkingtreding van de toekomstige regels inzake gezelschapsdieren en de implementatie van het Convenant ritueel slachten worden beïnvloed door de besluitvorming met betrekking tot het ontwerpbesluit diergeneeskundigen. Die regels zijn namelijk wijzigingsbesluiten van het Besluit houders van dieren.

Afronding van de voorhangprocedure van het ontwerpbesluit diergeneeskundigen is derhalve van belang voor de voortgang op deze onderwerpen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

BIJLAGE

Onderwerp

Inwerkingtreding

Opmerkingen

Wet dieren

1-1-2013 voor dierlijke producten, diergeneesmiddelen en diervoeders

 

Besluit dierlijke producten

1-1-2013

 

Besluit diergeneesmiddelen

1-1-2013

 

Besluit diervoeders

1-1-2013

 

Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren

1-1-2013

Bestuurlijke boete mogelijk voor dierlijke producten, diergeneesmiddelen en diervoeders.

Besluit houders van dieren

Tegelijk met Besluit diergeneeskundigen i.v.m. onlosmakelijke samenhang in Wet dieren

Voorhangprocedure besluit afgerond.

Advies Afdeling advisering RvS ontvangen.

Nader rapport in voorbereiding.

Besluit diergeneeskundigen (inclusief ingrepen in pluimvee)

Totstandkoming besluit afhankelijk van afronding besluitvorming ingrepen pluimvee. Inwerkingtreding z.s.m. daarna

positief advies Afd. advisering RvS op voorgehangen ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluit opnieuw naar Afd. advisering vanwege na voorhang aangebrachte wijzigingen.

Wijziging Besluit houders van dieren i.v.m. houdverbod pluimvee waarbij in Nederland verboden ingrepen zijn toegepast

Afhankelijk van verloop voorhangprocedure en notificatieprocedure

Planning voorhang: eerste helft 2014.

Wijziging Besluit houders van dieren i.v.m. uitvoering Convenant ritueel slachten

Afhankelijk van totstandkoming Besluit houders van dieren en Besluit diergeneeskundigen

ontwerpbesluit ligt voor advies bij de Afdeling advisering RvS

Wijziging Besluit houders van dieren i.v.m. regels voor gezelschapsdieren

Afhankelijk van totstandkoming Besluit houders van dieren en Besluit diergeneeskundigen

voorhangprocedure nog niet afgerond