Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831386 nr. 4

31 386
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme, uitbreiding van de mogelijkheden tot ontzetting uit het beroep als bijkomende straf en enkele andere wijzigingen

nr. 4
OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOORZOVER NADIEN GEWIJZIGD

I. Voorstel van wet

Artikel I, onderdeel B, is komen te vervallen, waardoor de onderdelen C tot en met V zijn hernummerd tot B tot en met U.

In Artikel II, onderdeel B stond in de plaats van «Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt in artikel 572 een lid ingevoegd, dat luidt: 3. De in het tweede lid bedoelde voorschriften hebben wat betreft de tenuitvoerlegging van strafbeschikkingen, vonnissen of arresten, houdende veroordeling tot geldboete, voorts betrekking op de administratiekosten»: In artikel 572, tweede lid, wordt na «hebben in ieder geval betrekking op» ingevoegd: de administratiekosten.

Artikel II, onderdelen C en D ontbraken.

In Artikel VII luidde: In artikel 22, tweede lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften wordt na «hebben in ieder geval betrekking op» ingevoegd: de administratiekosten , .

Artikel VII tot en met IX waren geletterd VI tot en met VIII.

Artikel VI ontbrak.

II. Memorie van toelichting

In het kopje boven de toelichting op de artikelen I, onderdeel B en IV stond in de plaats van B: C.

In het kopje boven de toelichting op artikel I, onderdelen A, D, G, O, P onder 2, Q, R onder 1 en 4 en T stond in plaats van «D»: E, in plaats van «G»: H, in plaats van «O»: P, in plaats van «P»: Q, in plaats van «Q»: R, in plaats van «R»: S, en in plaats van «T»: U.

In het kopje boven de toelichting op artikel I, onderdelen E, F, H, I, J en L stond in de plaats van «E»: F, in plaats van «F»: G, in plaats van «H»: I, in plaats van «I»: J, in plaats van «J»: K en in plaats van «L»: M.

In het kopje boven de toelichting op de artikelen I, onderdelen K, M en S, III en V stond in de plaats van «K»: L, in plaats van «M»: N en in plaats van «S»: T.

In het kopje boven de toelichting op Artikel I, onderdeel K (artikel 194 Sr) stond in de plaats van «K»: L.

In het kopje boven de toelichting op Artikel I, onderdeel M (artikel 235 Sr) stond in de plaats van «M»: N.

In het kopje boven de toelichting op Artikel I, onderdeel S (artikel 349 Sr) stond in de plaats van «S»: T.

In het kopje boven de toelichting op Artikel I, onderdeel N stond in de plaats van «N»: O.

In het kopje boven de toelichting op Artikel I, onderdelen P onder 1 en R onder 2 en 3 stond in de plaats van «P», Q en in de plaats van «R»: S.

In het kopje boven de toelichting op Artikel I, onderdeel U stond in de plaats van «U»: V.

In het kopje boven de toelichting op de Artikelen I, onderdeel C, II, onderdelen B, C en D, VI en VII stond in de plaats van «Artikel I, onderdeel C»: Artikel I, onderdeel D, in plaats van «VII»: VI en ontbraken Artikel II, onderdelen C en D.

In het kopje boven de toelichting op Artikel VIII stond in de plaats van «VIII»: VII.

In het kopje boven de toelichting op Artikel IX stond in de plaats van «IX»: VIII.

In de toelichting op de artikelen I, onderdeel C, II, onderdelen B, C en D, VI en VII stond in plaats van «artikel 572, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering»: artikel 572, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering.