Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031371 nr. 337

31 371 Kredietcrisis

Nr. 337 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2010

In reactie op het verzoek van de commissie voor Financiën (2010D22387) bericht ik u dat het rapport in zijn huidige vorm nog niet een afgewogen en afgerond concept vormt. Via wederhoor dienen nog feiten te worden gecontroleerd door betrokkenen. De versie die er nu ligt is voorlopig en door de Commissie Scheltema opgesteld in de wetenschap dat het feitenrelaas nog moet worden gecontroleerd. Het bevat dan ook nog niet de uiteindelijke visie van de Commissie op de gang van zaken, noch een algeheel oordeel van de Commissie: die komen tot stand nadat de reacties van de betrokkenen zijn ontvangen. Er is in dit stadium dus nog geen sprake van een afgewogen stuk dat zich leent voor inzage door uw Kamer.

Wel heb ik eind vorige week, mede in het licht van vragen van uw Kamer over de voortgang van het onderzoek, de heer Scheltema gevraagd of hij bereid zou zijn tijdens een besloten gesprek uitleg te geven over de stand van zaken van het onderzoek en de verdere planning daarvan. De heer Scheltema heeft aangegeven hiertoe bereid te zijn. Een gesprek is mogelijk op korte termijn, indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u de heer Scheltema hiervoor uitnodigen.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager