31 347 Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT

Ontvangen 18 mei 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I vervalt artikel 21a, vierde lid.

Toelichting

In artikel 21a wordt het vaststellen van tarieven, oorspronkelijk neergelegd bij de Minister, na verplichte advisering bij de Nza, neergelegd bij de gemeenteraad. De tarieven worden dientengevolge lokaal vastgesteld. Hiermee krijgen de gemeenten meer verantwoordelijkheid en kan rekening gehouden worden met lokale verschillen.

Nadere regels omtrent de vaststelling van de in het in artikel 21, eerste lid bedoelde tarieven en de in het tweede lid bedoelde arbeidsvoorwaarden zijn niet nodig binnen de WMO omdat deze via de bestekken, in de lokale democratie tot stand komen en zo nodig gecorrigeerd kunnen worden. Dit past bij de gemeentelijke autonomie.

Wolbert

Naar boven