Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831346 nr. 4

31 346
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de uitbreiding van de groep van personen die het collegegeld dat is vastgesteld bij wet, verschuldigd zijn

nr. 4
NADER RAPPORT1

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State.

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 6 februari 2008, aangeboden aan de Koningin door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 21 december 2007, nr. 07.004144, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

Dit advies, gedateerd 17 januari 2008, nr. W05.07.0481/I, bied ik U hierbij aan.

Het voorstel geeft de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Raad van State zijn in de memorie van toelichting enkele redactionele verbeteringen aangebracht. Zo is het inwerkingtredingsartikel toegelicht. Ook is in de toelichting uitgelegd dat studenten met de Surinaamse nationaliteit geen studiefinanciering genieten. Bovendien bleek dat er geen Europa akkoorden meer bestaan. De landen waarmee deze akkoorden waren gesloten zijn inmiddels toegetreden. De verwijzing naar deze groep in de memorie van toelichting is daarom verwijderd.

Ik moge U, mede namens mijn ambtsgenoot van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, verzoeken het hierbij gevoegde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk


XNoot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.