Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831343-(R1846) nr. 7

31 343 (R 1846)
Wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met de elektronische bekendmaking van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties en de beschikbaarstelling daarvan in geconsolideerde vorm

nr. 7
AMENDEMENT VAN HET LID SCHINKELSHOEK

Ontvangen 24 juni 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel I wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

Gedurende een periode van twee jaren na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel A, kan de uitgifte van het Tractatenblad tevens in gedrukte vorm geschieden.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd dat – naast de elektronische publikatie – verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties zekerheidshalve ook maximaal twee jaar kunnen worden uitgegeven in de bestaande papieren vorm. Omdat ICT-processen niet steeds vlekkeloos opstarten, verdient het aanbeveling om «oude schoenen» niet aanstonds weg te gooien.

Schinkelshoek