Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831343-(R1846) nr. 5

31 343 (R1846)
Wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met de elektronische bekendmaking van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties en de beschikbaarstelling daarvan in geconsolideerde vorm

nr. 5
VERSLAG

Vastgesteld 6 maart 2008

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, brengt als volgt verslag uit van haar bevindingen. Onder het voorbehoud dat de regering de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen tijdig en voldoende zal hebben beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van dit wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

ALGEMEEN

De leden van de fractie van het CDA hebben met belangstelling kennisgenomen van het voorstel tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met de elektronische bekendmaking van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Deze leden hechten er, evenals de regering, waarde aan dat overheidsinformatie, en daarmee dus ook verbindende internationale regelingen, toegankelijk zijn voor iedere mogelijke belanghebbende op een eenvoudige, snelle en goedkope manier. Deze leden vragen evenwel een toelichting van de minister van Buitenlandse Zaken op de volgende punten.

De leden van de fractie van het CDA vragen zich af wat de kosten zijn die gepaard gaan met het vervangen van de huidige schriftelijke bekendmaking door een standaard elektronische bekendmaking, onder andere voor de opslag van de documenten, het bijhouden van wijzigingen en het publiceren hiervan op een snelle en betrouwbare manier. Deze leden vragen zich tevens af in hoeverre dit opweegt tegen de besparing door de schriftelijke versie van het Tractatenblad af te schaffen. Graag een reactie van de minister van Buitenlandse Zaken hierop.

De leden van de fractie van het CDA hechten er grote waarde aan dat regelingen die voor een ieder bindend zijn ook voor een ieder eenvoudig zijn te raadplegen. Zij zijn dan ook verheugd dat het voorstel het voor een belanghebbende mogelijk blijft om naast een elektronische versie tevens een schriftelijk exemplaar te raadplegen. Over de concrete uitwerking van deze mogelijkheid bestaat echter nog enige onduidelijkheid bij de leden. Graag vernemen zij wat concreet de «verstrekkingskosten» inhouden die gepaard gaan met het verkrijgen van een schriftelijke versie van het Tractatenblad. Komen deze kosten overeen met de huidige abonnementskosten, namelijk € 0,14 per pagina? En zullen de van kracht zijnde verdragen ook op een overzichtelijke en betaalbare manier in schriftelijke vorm beschikbaar blijven?

De leden van de fractie van het CDA hebben kennis genomen van het feit dat op grond van het voorstel van Rijkswet een papieren exemplaar van het Tractatenblad alleen nog verkregen kan worden bij een «uitgiftepunt». Kan worden bewerkstelligd dat een belanghebbende dit document op verzoek tevens toegestuurd kan krijgen? Deze leden verzoeken de minister van Buitenlandse Zaken tevens toe te lichten of de mogelijkheid blijft bestaan op een abonnement op de schriftelijke versie van het Tractatenblad, bijvoorbeeld in een maandelijkse uitgave, of juist per publicatie? Zo neen, kan de minister hier alsnog in voorzien zodat niet per publicatie een schriftelijk exemplaar hoeft te worden aangevraagd door belanghebbenden?

De leden van de CDA-fractie willen benadrukken dat de bekendmaking van verdragen een essentieel moment is voor de binding van de Nederlandse maatschappij aan internationale regelgeving. Het is daarom noodzakelijk om met grote behoedzaamheid te trachten de wijze van deze bekendmaking aan te passen. Voorkomen moet worden dat de rechtsgeldigheid van regels in twijfel kan worden getrokken. Deze leden vragen de regering om eerst gedurende een periode van twee jaar het principe van nevenschikking toe te passen op papieren en elektronische publicatie.

De leden van de fractie van de SP hebben met interesse kennisgenomen van deze wetswijziging. Deze leden verwijzen gemakshalve naar de algemene opmerkingen die zij hebben geplaatst bij de Wet elektronische bekendmaking (31 064).

Gezien hun overeenkomsten doen zij het verzoek beiden wetten in samenhang te behandelen, in aanmerking genomen de verschillen in procedurele afhandeling van rijkswet en nationale wet.

De voorzitter van de commissie,

Ormel

De waarnemend adjunct-griffier van de commissie,

Van der Bijl


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Van Bommel (SP), Van der Staaij (SGP), Wilders (PVV), Waalkens (PvdA), van Baalen (VVD), Çörüz (CDA), Ormel (CDA), voorzitter, Ferrier (CDA), Van Velzen (SP), De Nerée tot Babberich (CDA), Blom (PvdA), Eijsink (PvdA), Van Dam (PvdA), Dezentjé Hamming (VVD), Irrgang (SP), Knops (CDA), Boekestijn (VVD), Voordewind (CU), Pechtold (D66), ondervoorzitter, Van Gennip (CDA), Ten Broeke (VVD), Peters (GL), van Raak (SP), Gill’ard (PvdA) en Thieme (PvdD).

Plv. leden: De Wit (SP), Van der Vlies (SGP), De Roon (PVV), Vermeij (PvdA), Van Miltenburg (VVD), Omtzigt (CDA), Haverkamp (CDA), Kortenhorst (CDA), Van Dijk (SP), Ten Hoopen (CDA), Besselink (PvdA), Leerdam (PvdA), Arib (PvdA), Neppérus (VVD), Lempens (SP), Schermers (CDA), Griffith (VVD), Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), Koşer Kaya (D66), Jonker (CDA), Van Beek (VVD), Vendrik (GL), Gesthuizen (SP), Samsom (PvdA) en Ouwehand (PvdD).