Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031332 nr. 101

31 332 Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen

Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2019

Uw Kamer heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht om u, naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg van 5 juli jongstleden over de toekomst van rekenen in het vo en mbo1, te informeren over de stand van zaken van rekenen in het voortgezet onderwijs en het mbo. Middels de brief «Veranderaanpak keuzedelen in het mbo en stand van zaken rekenen» heeft Minister van Engelshoven u geïnformeerd over de stand van zaken van rekenen in het mbo. Hierbij informeer ik u over de stand van zaken in het voortgezet onderwijs.

Wet- en regelgeving afschaffen rekentoets en schoolexamen rekenen

Op 6 december jl. is het voorstel van wet tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo)2 bij uw Kamer ingediend. Met dit wetsvoorstel komen de wettelijke bepalingen over de centrale rekentoets in het voortgezet onderwijs te vervallen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een grondslag voor het schoolexamen rekenen voor leerlingen zonder wiskunde. Om zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen scheppen voor scholen en leerlingen ten aanzien van de rekentoets is het van belang dat dit wetsvoorstel op korte termijn in werking kan treden. Ik hoop daarom dat uw Kamer dit wetsvoorstel zo spoedig als mogelijk kan behandelen.

Door middel van wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur worden nadere voorschriften voor het schoolexamen rekenen uitgewerkt. Scholen, leraren, leerlingen en hun ouders kunnen op het ontwerpbesluit reageren via de openbare internetconsultatie, die tegelijk met het indienen van het wetsvoorstel wordt opengesteld.

Handreiking schoolexamen rekenen (voor leerlingen zonder wiskunde)

Om scholen te ondersteunen bij het vormgeven van het schoolexamen rekenen voor leerlingen zonder wiskunde heb ik aan de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) gevraagd een handreiking op te stellen, zoals zij dit ook voor andere schoolexamens doen. De handreiking bevat onder meer informatie over de referentieniveaus, verschillende scenario’s voor het opnemen van rekenen in het Programma van Toetsing en Afsluiting, het samenstellen van een toets en de kwaliteit van een schoolexamen. De handreiking zal begin 2020 worden gepubliceerd.

Vakvernieuwing vmbo wiskunde in relatie tot de integrale curriculumherziening

In het eerder genoemde schriftelijk overleg van 5 juli jl. vroegen de leden van de fractie van D66 naar de uitwerking van het voorstel «Een nieuw perspectief op rekenen in het voortgezet onderwijs», in het bijzonder het integreren van rekenen in wiskunde en andere vakken. Zoals beschreven in mijn reactie op die vraag is daarvoor voor het vmbo een vakvernieuwingstraject voor het examenprogramma wiskunde nodig. Daar is ook een andere aanleiding voor: de programmatische aansluiting tussen vmbo enerzijds en mbo en havo anderzijds, en tussen de vmbo-leerwegen onderling, blijkt wat betreft wiskunde niet optimaal te zijn. In januari 2020 start daarom een vakvernieuwingscommissie wiskunde vmbo met een vakvernieuwingstraject. Deze commissie bestaat, zoals te doen gebruikelijk bij vakvernieuwingstrajecten, naast vakdidactici en leerplankundig experts uit leraren, in het bijzonder leraren wiskunde en rekenen die lesgeven in de verschillende leerwegen en (beroepsgerichte) profielen van het vmbo, en in mbo en havo. De vakinhoudelijke vereniging voor leraren wiskunde, de NvVW, is betrokken geweest bij het opstellen van de opdracht aan de commissie en bij de samenstelling ervan. De NvVW is ook vertegenwoordigd in de commissie. Ook is er voorzien in personele samenhang van de commissie met het curriculum.nu-ontwikkelteam rekenen en wiskunde. De samenhang van de vakvernieuwing wiskunde in het vmbo met de integrale curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs (curriculum.nu) is verder geborgd doordat naast «Een nieuw perspectief» de reeds ontwikkelde curriculum.nu-bouwstenen voor rekenen en wiskunde in de opdracht expliciet als input worden genoemd voor de door de commissie te ontwikkelen voorstellen. Ook moet de commissie zich nadrukkelijk rekenschap geven van de in het kader van het vervolg van curriculum.nu nog te ontwikkelen bouwstenen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Voor het integreren van rekenen in andere vakken dan wiskunde zijn er reeds via het Platform Rekenbewust Vakonderwijs voorbeelden voor scholen beschikbaar.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

Kamerstuk 31 332, nr. 100.

X Noot
2

Kamerstuk 35 357, nr. 2.