Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831332 nr. 1

31 332
Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen

nr. 1
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2008

Op 23 januari jl. heeft de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, onder leiding van de heer H.P. Meijerink, haar eindadvies «Over de drempels met taal en rekenen» overhandigd aan de bewindslieden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Opdracht van de expertgroep was om op korte termijn een inhoudelijk advies uit te brengen over de basiskennis en basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen waarover leerlingen in de verschillende stadia in hun onderwijsloopbaan van primair tot hoger onderwijs moeten beschikken.

Uit (internationaal) vergelijkend onderzoek blijkt dat de Nederlandse leerlingen over het algemeen goed presteren op taal en rekenen. Maar er zijn ook redenen tot zorg. Uit recente internationale onderzoeken (bijv. Pirls en PISA) blijkt een lichte terugval in prestaties. Ook de inspectie en de Onderwijsraad wijzen regelmatig op een aantal problemen rond taal en rekenen (bijvoorbeeld m.b.t. het niveau van technisch lezen in het basisonderwijs). En bekend zijn de problemen rond het taal- en rekenniveau van beginnende Pabo-studenten. Onderzoek heeft aangetoond dat deze problemen worden veroorzaakt door een complex aan factoren: de aard en de kwaliteit van het aanbod in het basisonderwijs, de aard en de kwaliteit van het aanbod en het gepleegde onderhoud in het vervolgonderwijs, de beschikbare tijd en leerlingenkenmerken zoals aanleg, motivatie en thuistaal.

De onderzoekers komen tot de volgende aanbevelingen: de eisen ten aanzien van taal- en rekenvaardigheid vastleggen in landelijke regelgeving; in de onderwijsprogramma’s meer tijd inruimen voor rekenen en taal, en tot slot ervoor zorgen dat alle docenten beschikken over voldoende vakkennis.

Wij zullen u op korte termijn een beleidsreactie op hoofdlijnen sturen. Met de onderwijssectoren zijn we in overleg over een implementatieplan.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mede namens de beide staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk