Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931327 nr. 11

31 327
Wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere regels over uitkeringen uit de algemene fondsen en over specifieke uitkeringen

nr. 11
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2009

Het Besluit tot wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 in verband met het vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven is op 16 april 2009 bekrachtigd en op 26 mei 2009 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2009, 215). Om de betrokkenheid van het parlement te garanderen, is in artikel 8, vierde lid, van de Financiële-verhoudingswet vastgelegd dat dit besluit niet eerder in werking treedt dan acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst. Hierbij doe ik u op grond van dat artikellid mededeling van deze plaatsing, zodat u daarvan kennis kunt nemen. De wijzigingen van de maatstaven zijn in de circulaires gemeentefonds en provinciefonds van de afgelopen jaren aangekondigd. Deze zijn u reeds ter informatie toegezonden.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten