31 322 Kinderopvang

Nr. 423 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Ontvangen ter Griffie op 22 januari 2021.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 19 februari 2021.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 20 februari 2021.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2021

Hierbij bied ik uw Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang in verband met het stellen van eisen aan de kwaliteit van de ouderparticipatiecrèches en de op te nemen gegevens in het landelijk register kinderopvang aan in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 3.4 van de Wet kinderopvang)1. Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning voor het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Het ontwerpbesluit hangt samen met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor de ouderparticipatiecrèches, dat 21 januari 2021 is aangenomen.

Ouderparticipatiecrèches (opc’s) moeten – omdat twee kwaliteitseisen voor hen niet gelden – op alternatieve wijze kwaliteit en continuïteit aantonen. In het Besluit kwaliteit kinderopvang worden daarom aanvullende kwaliteitseisen met betrekking tot professionalisering en stabiliteit voor kinderen opgenomen.

Wijziging van het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang (Besluit LRK) bewerkstelligt dat opc’s als opc voor ouders en toezichthouder herkenbaar zijn in de systemen.

In de bijlagen vindt u de uitvoeringstoetsen van de wijzigingen van het Besluit LRK en het Besluit kwaliteit kinderopvang2.

De uitvoeringstoets van de wijzigingen van het Besluit kwaliteit kinderopvang maakt deel uit van de uitvoeringstoets van het wetsvoorstel (Kamerstuk 35 610, nr. 3).

De voorhang eindigt op 18 februari 2021.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven