Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731322 nr. 338

31 322 Kinderopvang

Nr. 338 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Ontvangen ter Griffie op 18 juli 2017.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 25 september 2017.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 26 september 2017.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juli 2017

Hierbij bied ik uw Kamer het ontwerpbesluit1 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de maximum uurprijzen en de toetsingsinkomens en de aanpassing van de maximum uurprijzen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang vanwege de herijking van de kwaliteitseisen aan in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 3.11 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen). Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning voor het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers is overgelegd.

Het onderhavige ontwerpbesluit regelt de indexering van de toetsingsinkomens, indexering van de maximum uurprijzen en de aanpassing van de maximum uurprijzen in verband met de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang en de onderliggende regelgeving. Over deze laatstgenoemde maatregel informeer ik u nader in deze brief.

Op 16 juni jl. heb ik uw Kamer per brief (Kamerstuk 31 322, nr. 335) geïnformeerd over mijn voornemen om de wijzigingen in de kwaliteitseisen vanuit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang gefaseerd in te voeren. Tijdens het algemeen overleg Kinderopvang op 21 juni jl. (Kamerstuk 31 322, nr. 337) is dit voornemen met uw Kamer besproken en heb ik toegezegd de versoepeling van de beroepskracht-kindratio voor kinderen van 7 jaar en ouder, evenals de aanscherping van de beroepskracht-kindratio voor nuljarigen, per 1 januari 2019 in werking te laten treden.

Door de gefaseerde invoering van de verschillende maatregelen vanuit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang zullen ook de maximum uurprijzen voor de dagopvang en buitenschoolse opvang gefaseerd aangepast worden. Dit zal in twee stappen plaatsvinden, namelijk per 1 januari 2018 en 1 januari 2019. De algemene maatregel van bestuur die ik hierbij bij uw Kamer voorhang, ziet op de wijzigingen in de maximum uurprijzen die per 1 januari 2018 worden doorgevoerd. In het belang van een totaaloverzicht geef ik hieronder een totaalschets van de wijzigingen in de maximum uurprijzen per 1 januari 2018 en 1 januari 2019 die naar aanleiding van de verschillende maatregelen vanuit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang worden doorgevoerd.

Korte achtergrond fasering

Bij van het afsluiten van het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang was het voornemen om alle wijzigingen in de kwaliteitseisen per 1 januari 2018 in werking te laten treden. Ook de maximum uurprijzen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang zouden vanaf dat moment gewijzigd worden, zodat er aansluiting zou zijn met de wijzigingen in de kosten voor organisaties vanuit de wijzigingen in de kwaliteitseisen. De keuzes die bij de verdere uitwerking van het akkoord in overleg met uw Kamer en de sectorpartijen zijn gemaakt over de gefaseerde invoering van de maatregelen, hebben tot gevolg dat er ook voor een gefaseerde aanpassing van de maximum uurprijzen gekozen dient te worden. Een deel van de verhoging van de maximum uurprijs voor de dagopvang wordt bekostigd vanuit de opbrengsten uit de verlaging van de maximum uurprijs voor de buitenschoolse opvang.

Ten behoeve van het overzicht van het totaal van wijzigingen in de kwaliteitseisen vanuit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang die van invloed zijn op de maximum uurprijzen wordt in de volgende twee paragrafen het tijdpad voor de invoering van de verschillende wijzigingen in de kwaliteitseisen en de bijbehorende aanpassingen in de maximum uurprijzen uiteengezet. Daarbij wordt eerst het tijdpad voor de dagopvang weergegeven en vervolgens ingegaan op het tijdpad voor de buitenschoolse opvang.

Tijdpad invoering maatregelen dagopvang en wijzigingen maximum uurprijs

Voor het totaal van wijzigingen in de kwaliteitseisen met financiële gevolgen voor de dagopvang ziet het tijdpad er als volgt uit: de eisen aan het volgen van de ontwikkeling van kinderen en enkele scholingseisen worden per 1 januari 2018 ingevoerd. Ter compensatie wordt de maximum uurprijs voor de dagopvang middels onderhavige algemene maatregel van bestuur per 1 januari 2018 verhoogd (+€ 0,07). De eisen aan de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en de aanscherping van de beroepskracht-kindratio voor nuljarigen worden per 1 januari 2019 ingevoerd. Ter compensatie zal te zijner tijd middels een afzonderlijke algemene maatregel van bestuur worden geregeld dat de maximum uurprijs voor de dagopvang per 1 januari 2019 opnieuw wordt verhoogd (+€ 0,25).

Tijdpad maatregelen buitenschoolse opvang

Voor het totaal van wijzigingen in de kwaliteitseisen met financiële gevolgen voor de buitenschoolse opvang ontstaat het volgende tijdpad: per 1 januari 2018 worden enkele scholingseisen ingevoerd en mogen vrijwilligers niet meer formatief worden ingezet. Ter compensatie wordt de maximum uurprijs voor de buitenschoolse opvang middels onderhavige algemene maatregel van bestuur per 1 januari 2018 verhoogd (+€ 0,08). De eisen aan de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en de versoepeling van de beroepskracht-kindratio voor kinderen vanaf 7 jaar worden per 1 januari 2019 ingevoerd. De kostenbesparing die dit per saldo tot gevolg heeft, wordt te zijner tijd middels een afzonderlijke algemene maatregel van bestuur vertaald naar een verlaging van de maximum uurprijs voor de buitenschoolse opvang per 1 januari 2019 (–€ 0,34).

Aanvullend op het bovenstaande kan worden opgemerkt dat de maximum uurprijzen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang per 1 januari 2019 mogelijk worden geïndexeerd. Daarom kan op dit moment nog geen totaalbeeld van de wijzigingen in de maximum uurprijzen per 1 januari 2019 worden geschetst.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.