31 322 Kinderopvang

Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Ontvangen ter Griffie op 11 juni 2015.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 9 juli 2015.

De voordracht voor de vast te stellenalgemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 10 juli 2015.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juni 2015

Hierbij bied ik uw Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag aan1 in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 3.11 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen). Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning voor het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers is overgelegd.

In dit ontwerpbesluit vindt de indexatie plaats van de maximaal te vergoeden uurprijzen (=maximum uurprijzen) waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen. De maximum uurprijzen worden voor 2016 met 0,7 procent verhoogd. Tevens worden de inkomensklassen in de toeslagtabel geïndexeerd. Verder worden de toetsingsinkomens op grond waarvan de ouder aanspraak heeft op 18 procent dan wel minder dan 33,3 procent van de kosten van kinderopvang van het eerste kind aangepast.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven