31 322 Kinderopvang

Nr. 251 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Ontvangen ter Griffie op 4 september 2014.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 2 oktober 2014.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 3 oktober 2014.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 september 2014

Hierbij bied ik uw Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen in verband met de wijziging van de termijnen in het overgangsrecht aan1. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting2.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijke voorhangprocedure (artikel 3.11 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen en peuterspeelzalen) en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Het onderzoek naar de aard en omvang van gelijkwaardige alternatieven in de kinderopvang is op dit moment nog niet afgerond. Een eerste indruk van de aard en omvang van de gelijkwaardige alternatieven treft u in de bijlage. De bijlage laat zien dat de bestaande gelijkwaardige alternatieven vrijwel uitsluitend betrekking hebben op de eisen inzake de minimale buitenspeelruimte per kind en de opvang in stam- of basisgroepen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Bijlage

DE AARD EN OMVANG VAN DE GELIJKWAARDIGE ALTERNATIEVEN IN DE KINDEROPVANG.

Tabel 1 Items per domein waar geregistreerde gelijkwaardige alternatieven in de dagopvang zijn waargenomen

Domein

Items

Aantal

Accommodatie en inrichting

4.1.1 Omvang binnenruimte

1

4.3.1 Omvang buitenruimte

13

4.3.2 Buitenruimte toegankelijk voor kinderen

1

4.3.3 Buitenruimte aangrenzend aan kindercentrum

7

4.2 Niet bekend welk subitem het betreft

1

Groepsgrootte en beroepskracht-kindratio

5.1.1 Opvang in stamgroepen

5

5.1.2 Omvang van de stamgroep

1

5.4.2 Afwijking BKR voor 9:30 uur en na 16:50 uur

3

5.4.4 Bij afwijking minstens helft BKR

1

Bron: Bureau Bartels

Tabel 2 Items per domein waar geregistreerde gelijkwaardige alternatieven in de buitenschoolse opvang zijn waargenomen

Domein

Items

Aantal

Accommodatie en inrichting

4.1.1 Binnenspeelruimte 3,5m2 per kind

1

4.2.1 Buitenspeelplaats 3m2 per kind

3

4.2.3 Buitenruimte vast beschikbaar voor BSO

1

4.2.4 Buitenspeelplaats passend ingericht voor leeftijd/ pedagogisch beleid

1

Groepsgrootte en beroepskracht-kindratio

5.1.1 Behoort in basisgroep

14

5.1.2 Omvang van de basisgroep

30

Pedagogisch beleid en praktijk

6.1.1.2 Beschrijving werkwijze, omvang, et cetera

1

6.1.1.4 Bij groepen >30 aandacht voor omgang in basisgroep

1

6.3.3 Eigen ervaringen opdoen

1

Bron: Bureau Bartels


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven