31 322 Kinderopvang

Nr. 237 MOTIE VAN DE LEDEN YÜCEL EN TELLEGEN

Voorgesteld 3 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het versterken van de ontwikkelfunctie van de kindvoorzieningen en de realisatie van een doorlopende ontwikkelingslijn binnen brede scholen en integrale kindcentra goede samenwerking vergt tussen het basisonderwijs, de voorschoolse voorzieningen en de buitenschoolse opvang;

constaterende dat de kwaliteitseisen en het daarbij behorende toezicht die gelden voor het basisonderwijs enerzijds en de kinderopvangvoorzieningen anderzijds onderling van elkaar verschillen en daarmee in de beoogde samenwerking belemmerend kunnen werken;

verzoekt de regering om, in het kader van Het Nieuwe Toezicht en de daaraan gekoppelde herijking van de kwaliteitseisen, waar mogelijk de kwaliteitseisen en de daarbij behorende toezichtkaders die gelden beter op elkaar te laten aansluiten zodat brede scholen en integrale kindcentra bevorderd kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Yücel

Tellegen

Naar boven