31 322 Kinderopvang

Nr. 204 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 maart 2013

Het lid mevrouw Yücel (PvdA) deed mij in de procedurevergadering van 5 maart jl. van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het verzoek om schriftelijk te reageren op een bericht in het Parool dat de helft van de Amsterdamse kindercentra zijn zaken niet op orde heeft. Hierbij voldoe ik aan dat verzoek.

Ondernemers in de kinderopvang zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit in de kinderopvang. Hierop wordt namens de gemeenten toezicht gehouden door de GGD-en. In mijn brief van 14 februari jl. heb ik u geïnformeerd over het landelijk beeld ten aanzien van de door GGD-en geconstateerde tekortkomingen. Het percentage tekortkomingen vertoont landelijk een dalende tendens, maar ligt met 49% in 2011 nog altijd te hoog en moet verder naar beneden worden gebracht. De inzet van toezicht en handhaving zal ook in de toekomst moeten borgen, dat de wet- en regelgeving niet wordt overtreden.

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt namens de minister van SZW de inspanningen van de gemeenten ten aanzien van toezicht en handhaving in de kinderopvang. De Inspectie van het Onderwijs heeft de inspanningen van de gemeente Amsterdam onlangs opnieuw beoordeeld. De bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs zijn vastgelegd in een brief van 26 februari jl (zie bijlage)1. Uit deze brief blijkt dat de gemeente Amsterdam op de goede weg is. Het toezicht is inmiddels op orde, maar de doorlooptijden bij de handhaving behoeven verbetering. Als dit probleem is opgelost, zal de Inspectie van het Onderwijs eind 2013 bepalen of de gemeente Amsterdam van de lijst van achterblijvende gemeenten (de zogenaamde B-lijst) kan worden afgehaald.

Dat het percentage tekortkomingen ook in Amsterdam te hoog is, en dat van de gemeente meer inspanningen worden verlangd, is de gemeente Amsterdam zich zeer bewust. Dat blijkt ook uit de brief die de wethouder van Jeugd en Onderwijs gisteren aan de gemeenteraad van Amsterdam stuurde. In deze brief kondigt de wethouder aan dat hij in de kinderopvang eenvoudiger en strenger gaat handhaven. De wethouder legt hierover verantwoording af aan de Gemeenteraad.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven