31 322 Kinderopvang

Nr. 159 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HIJUM EN VAN GENT

Voorgesteld 7 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er op een aantal plaatsen in het land ouderparticipatiecrèches (OPC's) functioneren waarbij ouders zelf kwalitatief verantwoorde kinderopvang verzorgen;

constaterende, dat deze OPC's met uitzondering van de beroepskwalificatie-eis aan alle kwaliteitseisen voldoen en dat de minister hun voortbestaan daarom wel wettelijk wil waarborgen maar dat de betrokken ouders vanaf 2013 niet Ianger in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag;

overwegende, dat OPC's gekenmerkt worden door een sterke ouderbetrokkenheid en dat zij voor ouders een toegankelijk en betaalbaar alternatief vormen voor de commerciële kinderopvang, en dat zij daarom erkenning en waardering verdienen;

overwegende, dat de initiatiefnemers van de OPC's vrezen dat het vervallen van het recht op kinderopvangtoeslag leidt tot een afnemende interesse van ouders voor deze opvangvorm;

verzoekt de regering om in het komende overgangsjaar in overleg met de betreffende gemeenten te bezien hoe OPC's kunnen worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld door de aanloopkosten en/of administratieve lasten te beperken, dan wel via een tegemoetkoming in de structurele kosten, zodat zij voor ouders een interessante optie blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Van Gent

Naar boven