31 322 Kinderopvang

Nr. 144 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 september 2011

Hierbij informeer ik u over mijn brief aan de Brancheorganisatie Kinderopvang over declarabele uren kinderopvangtoeslag (Kenmerk KO/2011/14265)1. De brief bevat mijn oplossingsrichting voor 2012 en 2013 en verder, ten aanzien van declarabele en in rekening te brengen uren in de kinderopvang.

Een nadere uitwerking van mijn oplossingsrichting volgt in mijn brief aan uw Kamer over het functioneren van de kinderopvangmarkt, later dit jaar. Ik heb de branche nu al op hoofdlijnen geïnformeerd omdat kinderopvanginstellingen deze maand hun tarieven vaststellen voor 2012.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven