31 322 Kinderopvang

Nr. 130 MOTIE VAN HET LID VAN GENT

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet voornemens is om fors te bezuinigen op de kinderopvangtoeslag;

overwegende, dat er verschillende maatregelen mogelijk zijn die elk ook op een andere manier van invloed zullen zijn op de arbeidsparticipatie en inkomens van ouders;

van mening, dat met name de arbeidsparticipatie en inkomenspositie van gezinnen met een laag en laag middeninkomen er niet op achteruit mogen gaan;

verzoekt de regering te onderzoeken wat de effecten zijn van de verschillende maatregelen op de arbeidsparticipatie van ouders en de inkomenspositie van gezinnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Naar boven