31 322 Kinderopvang

Nr. 128 MOTIE VAN HET LID HAMER

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het stelsel in de kinderopvang aan een grondige evaluatie toe is vanwege aanhoudende discussie over kwaliteit, prijs en toegankelijkheid;

voorts van mening, dat de aangekondigde evaluatie van de Wet kinderopvang van groot belang is voor (de invulling van) toekomstige beleidswijzigingen;

overwegende, dat het zeer noodzakelijk is, een duidelijk beeld te hebben van de effecten van de Wet kinderopvang;

verzoekt de regering bij de evaluatie van de Wet kinderopvang:

  • 1. een uitputtende analyse te verschaffen van het huidige stelsel, waarbij de kwaliteit in de kinderopvang centraal staat;

  • 2. volledig in kaart te brengen welke bedrijfsmodellen in de kinderopvang bestaan, inclusief een analyse van de bedrijfseconomische rendementen, en een doorrekening te verschaffen van de effecten van de aangekondigde bezuinigingen op de rendementen van de bedrijven in de sector;

  • 3. de effecten van marktwerking in de sector in beeld te brengen, evenals het toezicht, de handhaving en de financiering van het stelsel te evalueren;

verzoekt de regering voorts zo spoedig mogelijk en bij voorkeur in het najaar aan de Kamer te rapporteren en voor die tijd geen onomkeerbare beslissingen in het beleid te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer

Naar boven