Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131322 nr. 119

31 322 Kinderopvang

Nr. 119 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 april 2011

In antwoord op uw brief van 18 maart jl. kan ik u het volgende berichten. Zoals mijn ambtsvoorganger in de brief van 9 oktober 20091 aan de directeur van buitenschoolse opvang Snoopy heeft laten weten, is het niet toegestaan om vervoerskosten te compenseren door extra opvanguren in rekening te brengen tijdens schooltijd. De directeur voelt zich benadeeld, omdat andere organisaties voor buitenschoolse opvang in de regio dit wel zouden doen.

Mede namens de Staatssecretaris van Financiën laat ik u weten dat Belastingdienst/Toeslagen dit signaal heeft opgepakt. De Belastingdienst oefent in de regio Apeldoorn, waar buitenschoolse opvang Snoopy is gevestigd, administratief toezicht uit en vraagt daarnaast ter plaatse informatie op over opvangtijden in relatie tot schooltijden. Ik ben in overleg met de Brancheorganisaties om duidelijker te communiceren dat dit niet is geoorloofd.

De omvang van dit soort fraude is mij niet bekend. Generiek toezicht hierop is niet mogelijk, omdat er geen landelijke administraties zijn van schooltijden en van opvangtijden in de kinderopvang die met elkaar vergeleken kunnen worden. De Belastingdienst/Toeslagen zal in specifieke zin ieder concreet signaal dat duidt op fraude nader onderzoeken.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp


X Noot
1

Deze brief is als bijlage meegezonden bij de brief die u van de directeur van buitenschoolse opvang Snoopy heeft ontvangen.