Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831320 nr. 7

31 320
Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)

nr. 7
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 7 maart 2008

Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

A

Het opschrift van hoofdstuk 1, paragraaf 3, komt te luiden:

§ 3. Verbruiks- en indicatief kostenoverzicht van warmte en koude

B

Artikel 4, onderdelen a en b, komen te luiden:

a. de inrichting van een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht inzake het verbruik van warmte of koude,

b. de frequentie van een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht inzake het verbruik van warmte of koude, .

C

Hoofdstuk 1, paragraaf 7, en artikel 18 vervallen.

TOELICHTING

Onderdeel A en B

Uit vragen van verschillende fracties van de Tweede Kamer is gebleken dat de in het wetsvoorstel gebezigde term «factuur» verwarring opriep. Om aan deze verwarring een eind te maken is in deze onderdelen de term «factuur» vervangen door «verbruiksen indicatief kostenoverzicht». Hiermee staat buiten discussie dat het veelal gebruikelijke systeem van maandelijkse voorschotten en jaarlijkse eindafrekening kan blijven bestaan. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4.3 van de nota naar aanleiding van het verslag.

Onderdeel C

De leden van de fractie van de PvdA hebben in het verslag verschillende vragen gesteld over de artikelen 9 en 18 van het wetsvoorstel, welke delegatiebepalingen bevatten in verband met de implementatie van Europese regelgeving. Met dit onderdeel worden deze delegatiebepalingen geschrapt. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 6.0, onder Artikel 18, van de nota naar aanleiding van het verslag.

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven