Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931320 nr. 20

31 320
Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)

nr. 20
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 oktober 2008

Hierbij doe ik u, mede namens mijn ambtgenoten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Wonen Werken en Integratie, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en van Verkeer en Waterstaat de resultaten toekomen over 2007 van de Meerjarenafspraken energie-efficiency.

De Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA) met verschillende sectoren uit de industrie, de voedings- en genotmiddelenindustrie, de dienstensectoren en de vervoersector, is een convenant gericht op het bevorderen van de energie-efficiency bij middelgrote bedrijven. Deelnemers aan het convenant zijn de bedrijven, de rijksoverheid en het Bevoegd Gezag Wet Milieubeheer. Deelname aan de MJA houdt voor bedrijven in dat zij individuele energiebesparingplannen maken en dat zij jaarlijks monitoringgegevens aanleveren. De monitoringgegevens van alle sectoren zijn samengevat in het bijgevoegde document1.

De conclusie die uit het document valt te lezen is dat 2007 een succesvol jaar was. De totale energie-efficiency bij bedrijven die deelnemen aan de MJA verbeterde met 3,9%. Dit is ruim twee keer zoveel als in 2006 (1,9%). Het lange termijn gemiddelde sinds 1992 komt hiermee op 2,3%. Opgesplitst in onderdelen was de energie-efficiëntieverbetering: 2,0% door verbetering van procesefficiency, 0,73% door inzet van duurzame energie en 1,1% door energiezuinige productontwikkeling. De energiebesparing door procesefficiëntie was minder dan het jaar ervoor maar nog steeds de belangrijkste wijze van besparing. Besparing van het energiegebruik in de productieketen nam toe in belang.

Op 1 juni van dit jaar is een nieuwe MJA getekend, de MJA3, die loopt tot 2020. De MJA3 maakt deel uit van het sectorakkoord industrie. Dit is de uitwerking van het werkprogramma Schoon & Zuinig en het Duurzaamheidakkoord. Tot nu toe hebben alleen voormalige MJA deelnemers dit sectorakkoord ondertekend. Met de grote energie intensieve industrie lopen de onderhandelingen over een afspraak voor het verbeteren van hun energie efficiency.

Eind 2007 doen ruim negenhonderd bedrijven mee met de MJA, bijna dertig sectoren.

Bij de agrosector nemen er circa 5 600 ondernemingen deel. De energie-efficiency bij de MJA bedrijven is hoger dan bij niet-deelnemers.

Door de MJA is er beter inzicht in de mogelijkheden van het beperken van CO2-emissie bij bedrijven. In 2007 nam de omvang van de vermeden CO2-emissie bij de MJA bedrijven toe met 1,9 Mton.

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.