31 311 Zelfstandig ondernemerschap

Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 april 2010

Hierbij zend ik u twee onderzoeksrapporten toe die aan uw Kamer zijn toegezegd in de brief «Vergemakkelijken van doorgroei» (Tweede Kamer, vergadering 2008–2009, 31 311, nr. 21). In deze brief is ondermeer aangekondigd te onderzoeken in welke mate de administratieve lasten en kosten van heffingen en het aansprakelijkheidsrisico voor werkgevers de doorgroei van kleine en/of startende bedrijven belemmeren. Inmiddels zijn de onderzoeken naar zowel heffingen als aansprakelijkheidswetgeving afgerond en uit beide onderzoeken blijkt dat deze regelingen de doorgroei niet of slechts in bescheiden mate belemmeren.

Uit het onderzoek naar de perceptie van bedrijven op de administratieve lasten en kosten van heffingen, uitgevoerd door EIM, blijkt dat in beginsel heffingen de doorgroei niet belemmeren.1 Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd die pleiten voor veranderingen bij de heffingen van bedrijfs- of productschappen. Ook het bundelen van heffingen krijgt brede steun van de ondervraagde werkgevers. Aan bundeling van heffingen worden wel voorwaarden verbonden: ondernemers willen wel overzicht behouden waarvoor, hoeveel en aan wie men betaalt, en de mogelijkheid tot gespreide betaling bij hoge bedragen dient geboden te worden.

Uit het onderzoek naar aansprakelijkheid van werkgevers als belemmerende factor voor de doorgroei van ondernemingen, uitgevoerd door HSI, blijkt het aansprakelijkheidsrisico slechts een bescheiden rol te spelen als mogelijk bezwaar van ondernemers om personeel in dienst te nemen.1 Andere bezwaren, zoals de verplichtingen in geval van ziekte van een werknemer of de kosten die men moet maken bij eventueel ontslag, worden veel vaker genoemd. Daarnaast wordt het bezwaar dat men zich ten koste van het eigen werk meer met personeel moet gaan bezighouden, relatief vaak genoemd.

Beide onderzoeken geven geen aanleiding tot wijzigingen van het huidige beleid ten aanzien van de administratieve lasten en kosten van heffingen en het aansprakelijkheidsrisico voor werkgevers.

De minister van Economische Zaken

M. J. A. van der Hoeven


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven