31 311
Zelfstandig ondernemerschap

nr. 42
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 februari 2010

Mede naar aanleiding van de berichtgeving in de media informeer ik u hierbij over de toepassing van de WW-regeling voor onwerkbaar weer in de bouwnijverheid. Met mijn brief van 2 februari jl. heb ik u eerder hierover geïnformeerd. In het bij die brief gevoegde afschrift van mijn brief aan de Aannemersfederatie Bouw&Infra Nederland gaf ik aan dat artikel 18 van de WW, dat regelt dat werknemers recht hebben op WW als zij wegens buitengewone natuurlijke omstandigheden niet kunnen werken, ook voor de bouwnijverheid openstaat. De CAO voor de bouwnijverheid bepaalde echter expliciet dat de werkgever het loon moest doorbetalen bij een arbeidsverhindering in verband met weersomstandigheden. Dit «eigenrisico» van de werkgever was niet in duur begrensd. Het recht op loondoorbetaling staat in de weg aan het recht op WW.

Eind vorige week hebben de bij de CAO betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties overeenstemming bereikt over een aanpassing van de CAO. De gewijzigde bepaling is op maandag 15 februari aan mijn ministerie gemeld. Deze aanmelding is in overeenstemming met de eisen die de Wet op de loonvorming stelt. Op dezelfde dag is de op grond van die wet voorziene kennisgeving getekend en aan partijen verzonden. De gewijzigde CAO-bepaling treedt hierdoor per 16 februari in werking. De wijziging behelst dat de werkgever bij onwerkbaar weer in de periode van 1 februari tot 1 april 2010 niet gehouden is het loon onverkort door te betalen. Werknemers in de bouwnijverheid die als gevolg van het onwerkbare weer niet kunnen werken, kunnen hierdoor in deze periode in aanmerking komen voor WW. De uitkeringen op grond van artikel 18 WW komen volledig voor rekening van het sectorfonds voor de bouwnijverheid.

De brancheorganisaties in de bouw hebben – in overleg met het UWV – de sector geïnformeerd over de aanvraagprocedure en de daaraan gekoppelde verplichtingen. Het UWV kan het verwachte grote aantal aanvragen verwerken. Wel leveren het ad hoc karakter van de CAO-wijziging en het feit dat aanvragen de periode vanaf 1 februari kunnen bestrijken, voor het UWV extra werkzaamheden op.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Naar boven